Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Koncertinėje įstaigoje Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu +370 615 72199 arba rašyti el. pašto adresu duomenu.apsauga@lvso.lt.

Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu (išskyrus atvejus, kai asmens duomenys yra tvarkomi vykdant teismines funkcijas), gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.ltLietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Agnė Balčytytė
Teisininkė-duomenų apsaugos pareigūnė

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
Vilniaus g. 6-1, LT-01102, Vilnius
Tel. +370 615 72199
El. p. duomenu.apsauga@lvso.lt