PATVIRTINTA
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro
vadovo 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1V- 27


KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS
KULTŪROS IR PRAMOGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams taisyklės nustato Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (toliau – LVSO) kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams tvarką ir sąlygas.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

II. SĄVOKOS
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3.1. Abonementas – dokumentas, įskaitant elektroninį, kuriuo patvirtinamas vartotojo ir LVSO ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymas ir atsiskaitymas už paslaugą nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis. 3.2. Bilietas –– dokumentas, įskaitant elektroninį, kuriuo patvirtinamas vartotojo ir LVSO ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymas ir atsiskaitymas už paslaugą.
3.3. Dovanų kuponas - griežtos atskaitomybės blankas, už kurio sumą galima įsigyti bilietus į LVSO organizuojamus koncertus.
3.4. Kvietimas – fiziniam asmeniui suteikta teisė apsilankyti LVSO renginyje neatlygintinai.
3.5. Paslauga – Vartotojo užsakyta LVSO atlygintinai vadovaujantis sutartimi ir Taisyklėmis teikiama paslauga, vykdant profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (koncertas, opera, edukacija ir pan. paslaugos).
3.6. Paslaugų suteikimo vieta –LVSO iš anksto numatytos paslaugų teikimo vietos, nurodytos Biliete.
3.7. Paslaugų teikimo pradžia – laikas, nurodytas Biliete, nuo kurio sudaroma galimybė pradėti naudotis užsakytomis Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.8. Paslaugų teikimo sąlygos – LVSO interneto svetainėje viešai skelbiama oficiali informacija apie Paslaugą (įskaitant ir atskirus laikino pobūdžio pasiūlymus).
3.9. Rezervavimas – išankstinis Paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti šias paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.
3.10. Tinklalapis – interneto tinklalapis, kurio adresas www.lvso.lt.
3.11. Vartotojas – asmuo, kuris naudojasi LVSO Paslaugomis pagal su LVSO ar LVSO įgaliotu asmeniu sudarytą kultūros ir pramogų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), patvirtintą Bilietu, asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu, profesija, tenkinti.
3.12. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

III. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR TEIKIMAS
4. Paslaugos užsakomos Sutartyje ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo užsakymo būdo, Vartotojas įsipareigoja apmokėti už Paslaugas.
5. Paslaugų suteikimo vietose (kasose) Vartotojai gali už Paslaugas apmokėti tokiu būdu:
5.1. kreditine ar debetine banko kortele. Vartotojui, kuris pasirinko mokėti kreditine ar debetine banko kortele, bus atlikta šios kortelės patikrinimo procedūra. LVSO turi teisę atsisakyti parduoti Bilietus ar Abonementą Vartotojui, mokančiam kreditine ar debetine banko kortele, jeigu ji nėra išduota Vartotojui, kuris perka Bilietus ar Abonementą arba dėl to, kad neveikia šių kortelių aptarnavimo sistema.
5.2. grynaisiais pinigais.
6. Apmokėjimui už Paslaugas, kai Paslaugos įsigyjamos per LVSO įgaliotą atstovą, taikomos LVSO įgalioto atstovo nustatytos taisyklės ir procedūros.

IV. BILIETŲ IR ABONEMENTŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO BEI GRĄŽINIMO, ABONEMENTŲ GALIOJIMO IR JŲ SUSTABDYMO SĄLYGOS IR TVARKA
7. Vartotojai Bilietus ar Abonementus gali įsigyti Paslaugų suteikimo vietos kasoje nustatytomis darbo valandomis arba pasinaudoti LVSO įgalioto atstovo siūlomais įsigijimo metodais pagal LVSO įgalioto atstovo nustatytas taisykles. Bilieto ar Abonemento įsigijimo Sutartis tarp LVSO ir Vartotojo laikoma sudaryta, kai LVSO ar LVSO įgaliotam asmeniui pateikiamas Paslaugos užsakymas ir už jį pilnai atsiskaitoma. Abonementas yra 3 ir daugiau skirtingų renginių Bilietai, įskaitant elektroninius, kurie yra įsigyjami Abonementų platinimo laikotarpiu.
8. Dovanų kuponas gali būti keičiamas į bilietus į bet kurį LVSO organizuojamą koncertą Vilniaus kongresų rūmuose per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo dienos. LVSO dovanų kuponas gali būti keičiamas tik Kongresų rūmų kasoje (Vilniaus g. 6-1, Vilnius). Dovanų kuponas nekeičiamas į bilietus su nuolaidomis, grynuosius pinigus. Jeigu bilietų kainų suma yra mažesnė nei dovanų kupono vertė, skirtumas negrąžinamas. Jeigu bilietų kainų suma yra didesnė nei dovanų kupono vertė, Vartotojas turi primokėti skirtumą. Perkant bet kurios vertės LVSO dovanų kuponą ir jį iškeičiant į bilietus jam taikomas LVSO įgalioto atstovo taikomas paslaugos mokestis.
9. LVSO ar jo įgaliotas atstovas gali atsisakyti parduoti Vartotojui Bilietą ar Abonementą, jeigu:
9.1. Vartotojo veiksmai pažeidžia kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų teises;
9.2. Vartotojas savo veiksmais trikdo Bilietų ar Abonementų pardavimą;
9.3. Vartotojas nesilaiko nustatytų Bilietų ar Abonementų apmokėjimo procedūrų, terminų ir kitų sąlygų;
9.4. Vartotojas nesilaiko kitų šių Taisyklių nuostatų.
10. Kai yra visiškai atsiskaitoma už Bilietą ar Abonementą, kaip tai nustatyta Taisyklių 8 punkte, Bilietų ar Abonemento keitimas į kitą datą ar kitos vietos kategoriją, grąžinimas už Paslaugas sumokėto Bilieto ar Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) negalimas, išskyrus tada, kai atitinkamas koncertas ar opera, į kurį Bilietas ar Abonementas buvo įsigytas, yra atšaukiama ar keičiama ne dėl Vartotojo kaltės.
11. Bilietų ar Abonemento pardavimas gali būti nutrauktas bet kuriuo momentu be jokio išankstinio pranešimo, netgi prieš paskelbiant Bilietų pardavimus ar nustatytų Bilietų pardavimo metu.
12. LVSO turi teisę atšaukti renginius, keisti programas ir atlikėjus. Jeigu dėl koncerto ar operos atšaukimo ar pakeitimo (pasikeitus koncerto ar operos laikui arba atlikėjui, kurio solinis koncertas planuojamas), LVSO turi grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius), LVSO grąžins sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą per LVSO nustatytą grąžinimo terminą Vartotojui pateikus Bilietą ar Abonementą į koncertą ar operą, kuri buvo atšaukta ar pakeista. Pasibaigus grąžinimo terminui, LVSO turi teisę atsisakyti grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą.
13. Nepriklausomai nuo priežasties (pametimas, vagystė, pažeidimas ir pan.) Bilietai ar Abonementas nebus iš naujo išduodami.
14. Abonementas galioja tol, kol bus suteiktos pagal įsigytą Abonementą visos Paslaugos.

V. NEMOKAMAI IR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGOS
15. LVSO ir LVSO įgaliotų atstovų parduodamiems Bilietams taikomos tokios nuolaidos:
15.1. 20 procentų nuolaida – dviem bilietams senjorams, neįgaliesiems, 10 (dešimt) ir daugiau asmenų grupei, išskyrus kalėdinius, naujametinius, Orkestro gimtadienio koncertus, operas;
15.2. 25 procentų nuolaida – atskirai paskelbtos Abonementų akcijos metu;
15.3. 30 procentų nuolaida – atskirai paskelbtos Abonementų akcijos metu;
15.4. 50 procentų nuolaida – dviem bilietams muzikantams ir administracijos darbuotojams, išskyrus naujametinius koncertus bei operas. Nuolaida taikoma perkant bilietus tik Vilniaus kongresų rūmų kasoje;
15.5. 50 procentų nuolaida – dviem bilietams asmenims iki 26 metų, pateikusiems asmens dokumentą, išskyrus kalėdinius, naujametinius, Orkestro gimtadienio koncertus, operas. Nuolaida taikoma perkant bilietus tik Vilniaus kongresų rūmų kasoje;
15.6. speciali nuolaida – su LVSO vadovo leidimu išimtiniais atvejais, nuolaidos dydis nustatomas, atsižvelgiant į aplinkybes (perkamų bilietų kiekį, salės užimtumą ir kt.).
16. Paslaugų teikimo vietos kasoje ar LVSO Kvietimų forma nemokami bilietai teikiant Paslaugas suteikiami:
16.1. įvairiausių akcijų, loterijų, skatinančių pardavimus, laimėtojams - po 2 nemokamus bilietus į koncertą, išskyrus naujametinius ir orkestro gimtadienio koncertus bei operų pastatymus;
16.2. kitiems asmenims – LVSO vadovo įsakymu arba šių Taisyklių 17, 19 – 21 punktuose nustatyta tvarka.
17. LVSO vadovo leidimu socialinės rūpybos įstaigos, vaikų namai, karitatyvinės organizacijos bei kitos įstaigos ir organizacijos, kurių veikla siejama su rūpinimusi socialiai jautriomis visuomenės grupėmis, kurios raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į LVSO administraciją dėl nuolaidų taikymo ar nemokamų bilietų suteikimo, gali būti pritaikyta speciali nuolaida arba suteikiami nemokami bilietai, atsižvelgiant į salės
užpildymą. Minėti juridiniai asmenys, kurie gavo Kvietimus, yra atsakingi, kad Kvietimais pasinaudotų tik tie fiziniai asmenys, kurie priklauso socialiai jautriai visuomenės grupei, kuria jie rūpinasi.
18. LVSO turi teisę keisti Taisyklėse nustatytas nuolaidų sąlygas, informuodamas apie tai Vartotojus Tinklalapyje prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
19. Darbuotojų, atlikėjų ir kitų su LVSO renginiais susijusių asmenų įėjimo į LVSO koncertus Vilniaus kongresų rūmuose tvarka:
19.1. muzikantai ir administracijos darbuotojai, dirbantys konkrečiame koncerte ir (ar) operoje, įeidami į minėtą renginį, pateikia bilietų kontrolieriui ir (ar) budėtojui darbuotojo pažymėjimą,
19.2. orkestro vadovas, meno vadovas bei orkestro padalinių vadovai gali gauti nemokamus bilietus į koncertą reprezentacinėms Orkestro reikmėms, tačiau ne daugiau nei 10 kvietimų iš viso į vieną koncertą;
19.3. koncerte pasirodantys solistai gali gauti po 2-4 nemokamus bilietus į koncertą, kuriame jie pasirodo;
19.4. koncerte pasirodančių chorų, kitų kolektyvų vadovai gali gauti po 2 nemokamus bilietus į koncertą, kuriame pasirodo jų vadovaujamas choras ir (ar) kolektyvas.
19.5. žiniasklaidos atstovai, kurie rašo straipsnius ir rengia televizijos ir (ar) radijo reportažus turi teisę gauti po 1-2 nemokamus bilietus į koncertą, apie kurį ruošia minėtą straipsnį ir (ar) reportažą.
20. Nemokamų bilietų išdavimo sąlygos ir tvarka:
20.1. nemokamai iš viso visiems gavėjams bendrai gali būti suteikiama iki 50 (penkiasdešimt) bilietų į kiekvieną koncertą, jei bilietai neparduoti bendra tvarka;
20.2. jei yra pateikta prašymų gauti daugiau nei 50 (penkiasdešimt) bilietų į vieną koncertą, LVSO vadovo sprendimu išimties tvarka gali būti suteikiama daugiau nemokamų bilietų, jei salės užimtumas tai leidžia; kitais atvejais nemokami bilietai suteikiami asmenims, kurie prašymą pateikė anksčiau;
20.3. likus ne mažiau nei 2 (dviem) darbo dienoms iki pageidaujamo koncerto pradžios, asmenys, kurie atitinka šių Taisyklių 17 punkte nurodytus reikalavimus, pageidaujantys gauti nemokamus bilietus, raštu ar elektroniniu paštu privalo kreiptis į Orkestrą, nurodyti pageidaujamo koncerto laiką, pageidaujamų nemokamai gauti bilietų skaičių; Orkestras privalo atsakyti likus ne mažiau nei 1 (vienai) dienai iki koncerto pradžios;
20.4. Likus ne mažiau nei 1 (vienai) darbo dienai iki koncerto pradžios, Koncertų skyriaus darbuotojai parengia patvirtintos formos lentelę (Taisyklių priedas Nr. 1) dėl nemokamų bilietų išdavimo į koncertą, kuri pateikiama Orkestro vadovui tvirtinti. Šie duomenys saugomi Koncertų skyriuje ne mažiau nei 1 (vienerius) metus nuo koncerto ar renginio pabaigos dienos.
21. Kvietimai, nemokamai suteikti bilietai negrąžinami bei nekeičiami į pinigus ar Kvietimus arba bilietus į kitus renginius.
22. Nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas Vartotojams administruoja LVSO Koncertų skyriaus vadovas ir koncertų vadybininkas.

VI. LVSO TEISĖS IR PAREIGOS
23. LVSO turi teisę:
23.1. savo iniciatyva, pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai keisti teikiamas Paslaugas, Paslaugų repertuarą, Paslaugų (Bilietų ar Abonementų) kainas, taikomas nuolaidų Paslaugoms sistemas, Bilietų, Abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, Abonementų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir kitas Taisyklėse nustatytas Paslaugų teikimo sąlygas bei apie tai viešai informuoti Vartotojus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų paskelbiant apie tai Tinklalapyje;
23.2. apriboti Paslaugų teikimą Taisyklėse nustatyta tvarka;
23.3. kai tai būtina, nustatyti Bilietų ar Abonementų maksimalų skaičių, kurį Vartotojas gali įsigyti, bei jų įsigijimo būdą;
23.4. esant poreikiui didinti esamų salėje vietų skaičių, pristatant papildomas kėdes; bilietams į šias vietas nuolaidos nėra taikomos;
23.5. į vakarinius koncertus ir operas neįleisti vaikų iki 7 metų;
23.6. vadovaudamasis LVSO vadovo įsakymu patvirtintomis koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras scenos meno projektų atrankos prioritetų nustatymo gairėmis, pasirinkti scenos meno projekto partnerį ir nustatyti bendradarbiavimo su juo sąlygas,
23.7. prie įėjimo į renginį patikrinti Vartotojo dokumentą, kuriuo remiantis Vartotojui buvo suteikta nuolaida ar suteiktas Kvietimas;
23.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis teikiant savo paslaugas kaupti, naudoti Vartotojo duomenis, jeigu Vartotojas neišreiškia prieštaravimo dėl šių veiksmų;
23.9. nevykdyti Vartotojo nurodymų ir / ar pareikalauti palikti Paslaugų teikimo vietą be galimybės grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus, jeigu Vartotojas nesilaiko šių Taisyklių, visuomenėje priimtų elgesio normų, jeigu jo elgesys prieštarauja įstatymams;
24. LVSO privalo:
24.1. Teikti Vartotojams informaciją apie Paslaugas, vadovaudamasis Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo teikiant šias paslaugas, taisyklių, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 (toliau – Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklės) 5-7 punktais;
24.2. neįvykus renginiui, Bilietus priimti ir grąžinti visą sumokėtą sumą;
24.3. Vartotojo prašymu pateikti informaciją:
24.3.1. apie LVSO veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama Paslauga, taip pat apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant išvengti interesų konfliktų;
24.3.2. apie LVSO taikomus elgesio kodeksus (jeigu tokių yra) ir nuorodas, pagal kurias šiuos kodeksus galima būtų rasti elektroninėmis priemonėmis, nurodant turimas kalbų versijas;
24.3.3. nuorodas, kur galima gauti išsamią informaciją apie vartotojų teisių gynimo būdus, ginčų sprendimo ypatumus ir sąlygas;
24.3.4. užtikrinti, kad Vartotojas, prieš įsigydamas Bilietą ar Abonementą, tame tarpe ir Bilieto ar Abonemento rezervavimo metu, turėtų galimybę susipažinti su Taisyklėmis;
24.3.5. pakeitus Taisyklių nuostatas, pasikeitus Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 6, 11 ir 12 punktuose esančiai informacijai sudaryti sąlygas Vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija;
24.3.6. platinti Bilietus ir Abonementus su Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatyta privaloma informacija;
24.3.7. nesuteikęs Paslaugų ne dėl Vartotojo kaltės, grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto, Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) per LVSO nustatytą terminą. Jeigu Paslaugos suteiktos iš dalies, grąžinti proporcingą už paslaugas sumokėtą pinigų dalį. Šis punktas netaikomas Papildomų paslaugų atveju.

VII. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
25. Vartotojas turi teisę:
25.1. gauti LVSO kasoje ar kitose vietose, kur yra teikiamos Paslaugos, taip pat Tinklalapyje informaciją, nurodytą Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 6 punkte;
25.2. gauti informaciją, nurodytą Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 8 punkte LVSO vartotojų aptarnavimo skyriuje (kasose, Koncertų skyriuje), per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pasiūlymo ar prašymo įteikimo, gauti LVSO atsakymą;
25.3. jeigu ne dėl Vartotojo kaltės LVSO nesuteikia Paslaugų, per LVSO nustatytą terminą grąžinti Bilietą ar Abonementą ir gauti už nesuteiktas Paslaugas sumokėtą Bilieto, Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) per LVSO nustatytą terminą.
26. Vartotojas privalo:
26.1. sumokėti nurodytą kainą už Paslaugas;
26.2. neperleisti Bilieto ar Abonemento kitiems asmenims, siekiant komercinės naudos;
26.3. naudojantis Paslauga, nepažeisti LVSO, trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų bei viešosios tvarkos principų;
26.4. savo veiksmais nesukelti grėsmės kitiems Paslaugos Vartotojams ir LVSO darbuotojams Paslaugų teikimo metu;
26.5. vykdyti pagrįstus LVSO nurodymus, būtinus Paslaugų teikimo teisėtumui ir saugumui užtikrinti;
26.6. LVSO atstovui paprašius, pateikti galiojantį dokumentą, suteikusį teisę įsigyti bilietą su nuolaida arba gauti kvietimą, vartotojas, nepateikęs galiojančio dokumento, gali būti neįleistas į koncertą ar renginį;
26.7. laikytis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų reikalavimų;
26.8. be LVSO leidimo nefilmuoti, nefotografuoti ir neįrašinėti koncerto ar operos ir kitaip nepažeisti autorių teisių ir gretutinių teisių Paslaugos teikimo metu.

VIII. TAIKOMI DRAUDIMAI IR APRIBOJIMAI
27. Vartotojams yra draudžiama:
27.1. perparduoti ar kitaip perduoti Bilietą ar Abonementą siekiant komercinės naudos. Jeigu LVSO nustato šį pažeidimą, LVSO gali pripažinti Bilietus ar Abonementą negaliojančiais ir neįleisti asmenų, įsigijusių tokį Bilietą ar Abonementą, bei negrąžinti už Bilietą ar Abonementą sumokėtos kainos. Jeigu vis dėlto tokie asmenys įeina į Paslaugų teikimo vietą, jų gali būti paprašyta palikti Paslaugų teikimo vietą.
27.2. be LVSO leidimo filmuoti, fotografuoti ir įrašinėti Paslaugų teikimą ir kitaip pažeisti autorių teises ir gretutines teises Paslaugos teikimo vietoje ir jos teikimo metu;
27.3. Paslaugos teikimo metu naudotis nenurodyta Biliete ar Abonemente Vartotojui skirta vieta;
27.4. Paslaugos teikimo metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais skleidžiančiais garsą prietaisais;
27.5. triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, įžeidinėti ir kabinėtis prie kitų Vartotojų ar asmenų Paslaugų teikimo vietoje ir Paslaugų teikimo metu;
28. Vartotojas, pavėlavęs į renginį, yra įleidžiamas į renginį tik pertraukos metu. Tuo atveju, jeigu tokia pertrauka nėra numatyta, pavėlavęs Vartotojas į renginį nėra įleidžiamas.

IX. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI
29. Į Paslaugų teikimo vietą apsvaigę ar neblaivūs Vartotojai ir kiti asmenys neįleidžiami. Paslaugų teikimo metu pastebėti tokie asmenys turi būti išvedami iš Paslaugų teikimo vietos. Tokiais atvejais už Paslaugos nesuteikimą ar už Paslaugos teikimo nutraukimą, Vartotojams nekompensuojama.
30. Paslaugų teikimo vietoje draudžiama lankytis infekcinėmis ligomis sergantiems ar su kitais negalavimais asmenimis, kurie kelia grėsmę savo ir / arba kitų Vartotojų ir LVSO sveikatai ir saugumui ir / arba jų elgesys prieštarauja visuomenėje priimtoms gero ir saugaus elgesio taisyklėms.
31. Vartotojams Paslaugų teikimo metu yra griežtai draudžiama:
31.1. be svarbios priežasties vaikščioti Paslaugos teikimo metu;
31.2. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą ir vartoti Paslaugų teikimo metu alkoholinius gėrimus;
31.3. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą stiklinę tarą, šiukšlinti Paslaugų teikimo vietoje ir aplink ją;
31.4. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą ir naudoti šaunamąjį ginklą, pirotechnikos priemones, sprogstamąsias medžiagas ar kitas panašias priemones ar įrankius, kurie galėtų kelti pavojų Vartotojų ar kitų asmenų saugumui ar gyvybei;
31.5. rūkyti Paslaugų tiekimo vietoje.
32. Vartotojai privalo laikytis LVSO nustatytų priešgaisrinės saugos taisyklių.

X. LVSO IR VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ
33. LVSO užtikrina kokybišką Paslaugų teikimą.
34. LVSO neatsako už atvejus, kai Vartotojas negalėjo naudotis Paslauga ir/arba Vartotojui padarytą žalą, jeigu tai įvyko ne dėl LVSO kaltės.
35. LVSO neatsako pagal reikalavimus, kilusius dėl Bilietų ar Abonementų įsigijimo iš įgaliotų LVSO atstovų ir kitų asmenų.
36. LVSO neatsako už Vartotojų asmeninius daiktus Paslaugų teikimo vietoje.
37. Vartotojas, naudodamasis Paslaugomis, visiškai atsako už savo veiksmus.
38. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal sudarytas Sutartis nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Nenugalimos jėgos aplinkybe laikomas ir atvejis, kai LVSO ne dėl savo kaltės negali užtikrinti artisto dalyvavimo arba viso numatyto repertuaro atlikimo.
39. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų kita šalis patiria žalą, privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, jei atskiruose šių Taisyklių punktuose nenustatyta kitaip.
40. Jeigu šiose Taisyklėse ar Sutartyje aiškiai nenustatyta kitaip, nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai šaliai, pvz., už nesudarytus ar neįvykdytus sandorius su trečiosiomis šalimis, trečiųjų šalių paskirtas baudas ir panašiai.

XI. GINČŲ SPRENDIMAS
41. Vartotojas, manydamas, kad LVSO nesuteikė jam informacijos, nurodytos Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklėse, suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, ar Vartotojas turi kitų pretenzijų dėl LVSO teikiamų paslaugų pirmiausiai turi kreiptis į LVSO ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu LVSO netenkina Vartotojo reikalavimų, o Vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, Vartotojas savo reikalavimus LVSO pateikia raštu.
42. LVSO privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Vartotojo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti Vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalo pridėti prie LVSO atsakymo Vartotojui). Vartotojo prašymus LVSO nagrinėja nemokamai.
43. Jeigu LVSO nevykdo Vartotojo reikalavimo, Vartotojas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
____________

 

Koncertinės įstaigos

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovo

2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1V-45

Priedas Nr. 1

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS
LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO

ATASKAITA Nr._____________
APIE NEMOKAMAI SUTEIKIAMUS BILIETUS Į LVSO KONCERTĄ

 

Koncerto pavadinimas, data: ________________________________________

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas

Suteiktas nemokamų bilietų skaičius

Vietos salėje

Pastabos

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Koncertų skyriaus vadovas/ė   ____________________       ___________________________

                                                                                                            (parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

 

 

 

Koncertų skyriaus vadybininkas/ė  ___________________   ___________________________

                                                                                                            (parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

 

 

 

 

TVIRTINU:

 

Orkestro vadovas

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

                                                 PATVIRTINTA

                                                                Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio

                                                                                simfoninio orkestro vadovo

                                2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1V-21

 

                                                                                   

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS

LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.lvso.lt, (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (toliau – LVSO ir Valdytojas) siūlomų paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus LVSO socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti LVSO naujienlaiškius, asmenys, dalyvaujantys LVSO organizuojamose akcijose (toliau – Klientai).

Ši Privatumo politika, nustato, kaip mes tvarkome informaciją, surinktą, kai Jūs apsilankote Interneto svetainėje, užsakote prekes, prenumeruojate naujienlaiškius, apsilankote LVSO socialinių tinklų paskyrose ir kuri nurodo, kodėl mes turime surinki tam tikrus Jūsų asmens duomenis.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, įsigyja ar užsako paslaugą, apsilanko LVSO socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti LVSO tiesioginės rinkodaros parnešimus, naujienlaiškius, sutinka dalyvauti LVSO akcijose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę naudotis bet kuria iš aukščiau išvardintų LVSO siūlomų paslaugų, atlikti aktyvius veiksmus LVSO socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti LVSO akcijose.

 

 1. KODĖL MES RENKAME INFORMACIJĄ APIE JUS?
  1. LVSO, kaip duomenų valdytojas, laikosi savo įsipareigojimų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau - BDAR), rinkdamas ir tvarkydamas Jūsų asmens duomenis tik aiškiai apibrėžtais tikslais ir teisėtais pagrindais, atnaujindamas asmens duomenis, saugiai juos saugodamas ir sunaikindamas, nesurinkdamas ir nesaugodamas per daug duomenų, bei užtikrindamas, kad būtų taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės asmens duomenų apsaugai.
  2. Sutikdami su šia Privatumo politika bei pateikdami savo asmeninę informaciją, Jūs patvirtinate, kad suteikiate mums leidimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam, kad suteiktumėme Jums LVSO siūlomas paslaugas.
  3. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų duomenis, įskaitant asmens vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, kai Internetinėje svetainėje užsakote paslaugas, naujienlaiškius, dalyvaujate LVSO akcijose. Reklamines žinutes bei naujienlaiškius mes Jums siųsime tik tuo atveju, jeigu Jūs šias paslaugas užsakysite Internetinėje svetainėje. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti šių reklaminių pranešimų, paspausdami nuorodą „unsubscribe“ kiekviename gaunamame laiške ar savo paskyroje.
  4. Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo LVSO veikloje teisinis pagrindas yra Jūsų laisvai pateiktas, konkretus, aiškus ir nedviprasmiškas sutikimas tokiam duomenų rinkimui ir tvarkymui.

 

 1. TIESIOGINĖ RINKODARA
  1. Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus atžvilgiu.
  2. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie LVSO siūlomas paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, kt.) siųsime pasiūlymus dėl LVSO paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime LVSO naujienas.
  3. Tiesioginės rinkodaros tikslu LVSO tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą (privalomas duomuo, be kurio negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

 

 1. SLAPUKŲ („COOKIES“) NAUDOJIMAS
  1. Naudodami slapukus, siekiame užtikrinti patogų naršymą Jums. Vieni jų yra būtini kai kurių tinklapio skilčių veikimui, kiti – skirti rinkti informaciją ir naudoti statistiką, kad galėtumėme tobulinti tinklalapį ateityje. Seanso slapukai panaikinami iš karto po naršyklės uždarymo, nuolatiniai slapukai laikomi kompiuteryje tol, kol bus panaikinti ar baigsis jų galiojimo terminas.
  2. Slapukai yra kelių tipų, vieni būtini užtikrinti tinkamą tinklalapio veikimą kiti yra skirti tobulinti tinklalapio veikimą:
   1. Slapukai būtini tinklalapio veikimui:
   2. Skirti atsiminti, kas buvo įdėta į pirkinių krepšelį.
   3. Funkciniai slapukai:
   4. Skirti atsiminti Jūsų prisijungimo duomenis;
   5. Skirti užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir prisijungus;
   6. Skirti užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą;
   7. Skirti pagerinti tinklalapio veiklą.
   8. Slapukai yra naudojami šiems tikslams:
   9. Atpažinti jus, kaip vartotoją, kad neprireiktų rinkti pasikartojančios informacijos ateityje;
   10. Atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
   11. Išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.
  3. Jei nusprendėte atsisakyti slapukų naudojantis tinklapiu, turime Jus perspėti, kad kai kurios jo skiltys gali neveikti.
  4. Jei norite ištrinti ankstesnio apsilankymo metu Jūsų kompiuteryje įdiegtus slapukus, savo naršyklėje ieškokite skilties „Pagalba“, kurioje rasite reikiamą informaciją.
  5. Visą informaciją apie slapukus, kam jie naudojami, kaip juos valdyti ir ištrinti rasite tinklalapyje www.aboutcookies.org.

 

 1. KIEK LAIKO JŪSŲ INFORMACIJA BUS SAUGOMA?
  1. Asmens duomenys, kuriuos tvarkome bet kokiam tikslui ar tikslams, negali būti laikomi ilgiau, nei yra reikalingi tam tikslui ar tikslams.
  2. Tam, kad teiktumėme LVSO siūlomas paslaugas, Jūsų pateikti duomenys bus saugomi 3 (tris) metus nuo to momento, kai pateikėte mums reikalingą informaciją arba paskutinį kartą pasinaudojote mūsų siūlomomis paslaugomis.
  3. Rinkodaros tikslais Jūsų pateikti duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus nuo to momento, kai pateikėte mums reikalingą informaciją, arba paskutinį kartą naudojotės mūsų paslaugomis, arba iki to momento, kai atsisakėte Jūsų duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.
  4. Mes dedame pagrįstas pastangas tam, kad užtikrintumėme Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Kai sueina atitinkamas duomenų saugojimo terminas, mes įsipareigojame Jūsų pateiktą informaciją sunaikinti.

 

 1. JŪSŲ TEISĖS
  1. Išskyrus tuos atvejus, kai BDAR ar atitinkami įstatymai nustato išimtis, Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
   1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę kreiptis į Valdytoją su laisvos formos prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis. Gavęs šį prašymą, Valdytojas Jums pateiks su Jumis susijusios informacijos kopiją, taip pat paaiškins kodėl ir kaip tvarko šią informaciją;
   2. Teisę reikalauti, kad Valdytojas ištaisytų, papildytų ar ištrintų bet kokius Jūsų asmens duomenis, jei jie yra netikslūs arba nepilni;
   3. Teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, kai Valdytojui nebereikia tokių duomenų saugoti („teisė būti užmirštam“);
   4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą, kai užginčijate duomenų tikslumą, tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, mums nebereikia duomenų jų tvarkymo tikslais, bet jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti ar vykdyti, arba, Jums paprieštaravus dėl duomenų tvarkymo, reikia laiko patikrinti, ar tvarkymo teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų nurodytas priežastis;
   5. Teisę prašyti pateikti Jums Jūsų asmens duomenis ir, jei įmanoma, perduoti šiuos duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui;
   6. Teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas yra paremtas Jūsų sutikimu arba teisėto intereso egzistavimu;
   7. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
   8. Teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos tarnybai pagal savo gyvenamosios ar darbo vietos adresą, taip pat pagal Valdytojo duomenų tvarkymo vietą, kas yra Lietuvos Respublika, arba įvykusio pažeidimo vietą. Lietuvoje ši tarnyba yra Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija;
   9. Jūs turite teisę nurodyti, kad mes bet kuriuo metu nutrauktumėme Jūsų asmeninės informacijos naudojimą rinkodaros tikslais;
   10. Jūs turite teisę prieštarauti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kiltų teisinės pasekmės arba kuris jums darytų didelį poveikį.
  2. Atitinkami veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Informacijos teikimas gali būti atliekamas nemokamai ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus.
  3. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu kanceliarija@lvso.lt

 

 1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS
  1. Jūsų asmens duomenys bus laikomi griežtai konfidencialiais ir bus pateikiami tik su LVSO sutartis sudariusiems paslaugų teikėjams. Informacija, kurią mes atskleidžiame trečiosioms šalims, nurodytoms žemiau, nėra perteklinė atsižvelgiant į šių trečiųjų šalių teikiamas paslaugas:
   1. Tam, kad LVSO pristatytų Jūsų užsisakytas prekes, šis pasitelkia trečiuosius asmenis – kurjerius, kurie teikia prekių pristatymo paslaugas. Prekių pristatymo tikslu LVSO kurjeriams perduoda šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą bei prekių pristatymo adresą;
   2. Tam, kad išsiųstumėme Jums naujienlaiškius, naudojame trečiųjų asmenų suteiktą profesionalią naujienlaiškių siuntimo platformą.
  2. Mūsų Privatumo politika galioja tik tada, kai naudojatės Internetine svetaine. Jei paliksite Internetinę svetainę arba būsite nukreipti į trečiųjų šalių paslaugas, pvz., mokėjimo skiltį, mūsų Privatumo politika nebegalios ir nebus Jums taikoma.
  3. Mes jokiu būdu neatsakome už kitų šalių tinklalapių ar programėlių turinį.

 

 1. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS
  1. Mes stengiamės užtikrinti, kad mums pateikta informacija būtų konfidenciali, todėl, esant įprastam Internetinės svetainės, LVSO teikiamų paslaugų bei socialinių tinklų naudojimui, neturime teisės atskleisti Jūsų asmens duomenų kitiems duomenų gavėjams, jei to nereikia tinkamai įgyvendinti LVSO paslaugas ar apginti teisėtus interesus.
  2. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei to pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  3. Jei mūsų to reikalauja įstatymai, mes turime teisę atskleisti informaciją apie Jus kompetentingoms institucijoms. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis profesionaliems patarėjams, kurie yra pagrįstai reikalingi, norint gauti profesionalių patarimų, išnagrinėti ar apginti teisinius ginčus, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse arba neteisminėse procedūrose.

 

 1. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
  1. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti šią Privatumo politiką. Bet kokie nauji pakeitimai įsigalioja nuo tada, kai jie yra paskelbti Internetinėje svetainėje, todėl Jūs turėtumėte reguliariai ją peržiūrėti.
  2. Jei ši Privatumo politika bus atnaujinta, mes atsiųsime Jums pranešimą el. paštu.
  3. Jei mes sieksime panaudoti Jūsų asmens duomenis naujam tikslui, kuriam netaikoma ši Privatumo politika, prieš pradedant naujus tvarkymo veiksmus mes pristatysime pranešimą, paaiškinantį šį naują naudojimą, nurodysime atitinkamus tikslus ir tvarkymo sąlygas. Tais atvejais, jeigu reikės, mes sieksime gauti Jūsų išankstinį sutikimą dėl naujo asmens duomenų panaudojimo.

 

 1. GINČŲ SPRENDIMAS
  1. Bet koks ginčas, susijęs su Valdytoju, jo paslaugomis ir veikla, sprendžiamas derybomis tarp Jūsų ir Valdytojo, kreipiantis el. paštu kanceliarija@lvso.lt.
  2. Atsižvelgiant į tai, kad duomenų tvarkymas atliekamas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra laikoma atsakinga priežiūros institucija.
  3. Jei ginčas patektų į teismą, būtų taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o ginčą nagrinėtų kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas.

 

 1. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Koncertinė įstaiga

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

Vilniaus g. 6-1, LT-01102 Vilnius

El. paštas: kanceliarija@lvso.lt

Valdytojo el. pašto adresas duomenų apsaugos klausimais dalia@lvso.lt